Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

Αιτήσεις που αφορούν μόνο σίτιση υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών

Είσοδος